Kryteria podziału metod resocjalizacyjnych

Resocjalizacja jako proces modyfikacji osobowości jednostki w celu wykształcenia u niej odpowiedniego i powszechnie aprobowanego systemu norm i wartości jest niezwykle trudna i wymagająca, dlatego też wymaga precyzyjne organizacji i planowania.

Istnieją różne metody pracy resocjalizacyjnej, które dzieli się ze względu na główne kryteria, czyli według środków, jakimi dysponuje wychowawca bądź też według metod pośrednich i bezpośrednich oddziaływania wychowawcy na wychowanka.

Do metod pośrednich zalicza się przede wszystkim sytuacje społeczne, grupy formalne i nieformalne, a także elementy kultury.

Natomiast wśród metod bezpośrednich wyróżnić możemy walory osobiste własne lub innych osób.

Nie ulega wątpliwości, że kryteria podziału metod resocjalizacyjnych w dużym stopniu organizują pracę resocjalizacyjną i ułatwiają wybór konkretnych działań, które będą pomocne w procesie modyfikacji osobowości danej jednostki w celu jej wtórnego uspołecznienia, które z różnych przyczyn zostało zaburzone w procesie pierwotnej socjalizacji.

www.asymetria.net.pl